Auteur Topic: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties  (gelezen 6316 keer)

Jur

 • Actief lid
 • ***
 • Berichten: 47
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #30 Gepost op: vrijdag 31 augustus 2018, 16:42 »
Beveiligers in actie!
STAKINGSOPROEP AAN WERKNEMERS IN DE BEVEILIGING
De afgelopen weken zijn er werkonderbrekingen geweest. Dat waren goede acties! Maar niet voldoende om ons doel te bereiken: een goede cao voor de Particuliere Beveiliging. Er rest ons niets anders meer dan het zwaarste middel in te zetten om de werkgevers onder druk te zetten.
Dus ook bij jouw bedrijf. Na de werkonderbrekingen tot nu toe volgt de werkstaking op dinsdag 4 september.
Oproep
De werkgevers hebben tot nu toe niets gedaan om een goede cao voor de werknemers in de Particuliere Beveiliging te bereiken. Daarom moeten wij, vakbondsleden van CNV Vakmensen/
FNV Beveiliging, de werkgevers laten zien dat wij serieus en met respect willen worden behandeld. We willen een goede cao!
Eind augustus is het gelukt om de cao voor Beveiligers op Schiphol tot stand te brengen. Het moet mogelijk zijn om de werkgevers in de Particuliere Beveiliging ook zover te krijgen. Daarvoor is jouw steun nodig. Laat zien dat je opkomt voor goede arbeidsvoorwaarden en leg je werk neer op dinsdag 4 september.
Werkstaking
De vakbonden roepen de leden op het werk voor 24 uur neer te leggen. Als je loon over de gestaakte uren is ingehouden en je lid bent van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging, kun je een beroep doen op een stakingsuitkering van je vakbond. Die zal niet alles compenseren, maar wel een fors gedeelte van die inhouding. Hoe dat werkt leggen we je uit op de stakingsdag. Onze stakingskassen zijn goed gevuld dus daarover hoef je je geen zorgen te maken.
Blijf elkaar steunen
Jullie eisen voor meer koopkracht, gezondere roosters, minder werkdruk en een fatsoenlijk pensioen zijn het waard om voor te vechten.
Wij vragen je om in jouw bedrijf de collega’s op te roepen zich sterk te maken voor de cao en het werk op dinsdag 4 september neer te leggen om de werkgevers te bewegen een cao af te sluiten die jullie willen.
Wil je meedoen aan de stakingsacties maar wordt er geen actie gevoerd op de locatie, dan kun je jouw leidinggevende tot maandag 3 september 16.00 uur hiervan op de hoogte stellen, en verschijn je 4 september niet op het werk. Je kunt je dan melden bij CNV Vakmensen voor registratie, zo mogelijk gaan we in de regio nog verzamelplaatsen organiseren. Houdt onze website in de gaten voor de actie en de laatste informatie hierover.
We zijn er van overtuigd dat we gaan winnen als jullie elkaar blijven steunen en de kracht blijven uitstralen die we iedere dag bij jullie zien!
Erik Maas, onderhandelaar CNV Vakmensen, 06 51 60 21 45
Mohammed Gafki, onderhandelaar FNV Beveiliging, 06 51 25 59 33
Peter de Jong, landelijk actiecoördinator CNV Vakmensen, 06 51 60 19 67
Leen van der List, landelijk actiecoördinator FNV Beveiliging, 06 51 40 61 40
Landelijk Actiecentrum CNV Vakmensen
CNV Vakmensen heeft een Landelijk Actiecentrum voor de Particuliere Beveiliging. Leden kunnen hier terecht voor vragen, meldingen en ondersteuning.
Telefoon: 030 751 14 50 | Email: actiebeveiliging@cnvvakmensen.nl
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE ACTIES
Hieronder vind je veel gestelde vragen. Bijvoorbeeld over het waarom van de acties en de
stakingsuitkering.
Waarom zou ik actie voeren?
De vakbonden hebben al sinds begin januari 2017 aangegeven dat zij voor 1 januari 2018 een
nieuwe cao willen hebben. In de tweede helft van 2018 hebben wij daarom drie keer onderhandeld, voor het laatst op 22 november. De werkgevers hebben bewust het woord eindbod vermeden, maar wij constateren dat het gat tussen voorstellen zo groot is, dat het onoverbrugbaar is. Verder praten is daarom zinloos. We zijn daarom uit onderhandeld. En dan is er geen keus. Om weer verder te kunnen onderhandelen, moet het laatste bod van de werkgever van tafel. Actievoeren is daarom nu het uiterste middel.
Kan ik ook in actie komen?
Ja, doe mee in jouw regio! Betrek collega’s erbij en deel jullie zorgen over de cao. Doel is dat de werkgevers zien dat ons serieus moeten nemen. En dat het laatste bod van tafel moet om verder te kunnen onderhandelen.
Waar vind ik informatie?
Informatie vind je op onze website. Klik hier om naar de website van CNV Vakmensen te gaan.
Moet ik mijn werkgever om toestemming vragen?
Nee, je hebt geen toestemming nodig van je werkgever. Staken is een recht. Dit recht is
vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest (ESH). Dat recht kan worden beperkt als de veiligheid of openbare orde in het geding is. Daarom maken we als vakbond op tijd bekend waar we gaan staken. Het ligt wel voor de hand om het te melden in verband met veiligheid en planning. CNV-kaderleden kunnen je daarbij helpen.
Hoe werkt dat, als ik wil staken?
Als je wilt staken, moet je je bij CNV Vakmensen/FNV Beveiliging laten registreren als staker. Want alleen als je geregistreerd bent, kun je in aanmerking komen voor de stakingsuitkering (als de werkgever het loon voor die dag inhoudt). Alleen leden van een bond kunnen een stakingsuitkering krijgen. Is je collega nog geen lid, dan is het belangrijk dat die zich vooraf of op de dag zelf inschrijft als lid. Zie hiervoor de aanmeldingsbon van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging.
Hoe kom ik aan een stakingsregistratieformulier?
Op de actielocatie zijn stakingsformulieren beschikbaar. Zorg ervoor dat je de volgende gegevens dan bij de hand hebt:
• je burgerservicenummer
• je lidmaatschapsnummer van de vakbond (te vinden op de ledenpas)
• je IBAN/bankrekeningnummer
Waar kan ik het stakingsregistratieformulier indienen?
Je kunt het ingevulde en ondertekende stakingsregistratieformulier bij CNV Vakmensen/FNV Beveiliging inleveren. Tijdens de staking zijn vertegenwoordigers van de vakbond op de locatie aanwezig.
Hoe hoog is de stakingsuitkering?
Hieronder vind je de stakingsuitkeringen vanaf 1 juli 2018. Voor stakingen die korter dan één dag
duren, wordt geen uitkering verstrekt, tenzij de betrokken werknemer gedurende het conflict al in totaal over één dag geen uitkering heeft ontvangen. In dat geval verstrekken wij een uitkering over de gehele periode. Er is geen verschil in hoogte van de uitkering op basis van leeftijd.
Uitkeringsnormen:
Normbedrag per dag (tweede half jaar van 2018)
is € 72,82 per dag
Eerste vijf stakingsdagen 85%
Zesde dag en verder 115%
Uitkering aan leden
€ 62,- per dag
€ 84,- per dag
Uitkering aan ongeorganiseerden/nieuwe leden
€ 37,- per dag
€ 50,- per dag
 Deze uitkeringen zijn netto bedragen. Dat wil zeggen, dat hierop geen loonbelasting en premies in mindering worden gebracht.
 In het uitkeringsbedrag worden eventueel gederfde rechten, waaronder reiskosten en vakantietoeslag, geacht te zijn begrepen.
 Wanneer bedrijfstakken of ondernemingen een systeem van vakantiebonnen kent, moet, wanneer over de uitkeringsdagen vakantiebonnen dan wel de tegenwaarde hiervan wordt verstrekt, de helft van de waarde van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken.
 Per kalenderweek wordt over de in die week gebruikelijke arbeidstijd uitgekeerd.
 Deeltijdwerkers die tijdens een actie één of meer volle dagen hun arbeid niet hebben verricht, ontvangen over de dagen de normale daguitkering. Als de deeltijdarbeid betrekking heeft op dagdelen, vindt de uitkering per dag naar rato plaats.
 Stagiaires die productieve arbeid verrichten en het daarvoor geldende loon ontvangen, krijgen de normale uitkering. Stagiaires die stage lopen tegen een lagere vergoeding dan het hiervoor bedoelde geldende loon, ontvangen geen uitkering.
Hoe zit het met de uitkering aan niet-leden die op de stakingsdag zelf lid worden? Werknemers die op de stakingsdag lid worden van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging kunnen een volledige stakingsuitkering krijgen. Dit kan als je lid wordt en een schuldbekentenis ondertekent die na een jaar vervalt. Je moet dan verklaren een te ontvangen uitkering aan de bond te zullen terugbetalen, wanneer je lidmaatschap van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging een eind neemt binnen een periode van 1 jaar na de datum waarop je als lid bent ingeschreven.
Moet ik belasting betalen over een stakingsuitkering?
Werknemers die uit de weerstandskas van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging een stakingsuitkering hebben gekregen, hoeven daarover geen inkomstenbelasting te betalen. Ook de heffing van premies volksverzekeringen hierover blijft achterwege. De Hoge Raad heeft in 1995 beslist dat stakingsuitkeringen niet als looninkomsten kunnen worden aangemerkt. Met ingang van 1997 is bepaald dat stakingsuitkeringen ook niet als inkomsten uit een andere bron zijn aan te merken.
Ik heb principiële bezwaren en heb vakantie-uren opgenomen om te staken. Heb ik recht op een stakingsuitkering?
Staken betekent dat je je werk neerlegt in de baas zijn tijd. Als je niet wilt staken, bijvoorbeeld om principiële redenen, maar wel mee wilt doen, kun je vakantie-uren opnemen. Je krijgt dan geen stakingsuitkering, want als je vakantie-uren hebt opgenomen dan houdt de werkgever geen salaris in. Je kunt dan dus niet op je salarisstrook aantonen dat er geld is ingehouden voor de staking en je hebt daarom geen recht op een stakingsuitkering. Zorg wel dat je je meldt bij CNV Vakmensen/FNV Beveiliging om te laten weten dat je meedoet.
Krijg ik een stakingsuitkering als ik ATV, verlof of geen dienst heb?
Je krijgt dan geen stakingsuitkering, omdat er geen loon zal worden ingehouden. Wel vinden we het super als je op de actielocatie aanwezig bent om je steun te betuigen. Je telt mee!
Is de veiligheid tijdens stakingsacties gewaarborgd ?
CNV Vakmensen/FNV Beveiliging heeft het aanbod gedaan om veiligheidsafspraken te maken over de gang van zaken tijdens de staking.
Zijn er nog gedragsregels?
Emoties kunnen tijdens een staking soms hoog oplopen. Tussen stakers en werkwilligen speelt zich soms een felle strijd af. De stakers proberen zoveel mogelijk werkwilligen over te halen aan de actie mee te doen. Het is geoorloofd om te posten, om werkwilligen over te halen niet aan het werk te gaan. Het hinderen van werkwilligen door middel van bijvoorbeeld een blokkade is echter niet toegestaan. Houd wel in gedachten dat het je collega’s zijn en dat je na de staking weer met hen moet samenwerken.
Uiteraard blijven wel de algemene gedragsregels gelden en zijn er grenzen aan het toelaatbare. Let op je woorden, ga niet schelden of beledigen. Geweld tegen personen of vernieling van andermans eigendommen is verboden. Let daar op. Of beter nog: bespreek activiteiten eerst met de actieleiders of de vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen/FNV Beveiliging.
Is werk door uitzendwerkers verboden ?
De vakbonden hebben uitzendbureaus opgeroepen om niet meer (extra) uitzendkrachten te
leveren en geen uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers in te zetten op werk dat door stakers wordt gedaan. Dit ‘onderkruipersverbod’ verbiedt het inhuren van uitzendkrachten om stakers te vervangen. Als dit toch gebeurt, moet de vakbondsbestuurder geïnformeerd worden, zodat de Inspectie SZW ingeschakeld kan worden. Een uitzendkracht kan besluiten het eigen werk te willen verrichten bij het bedrijf waar wordt gestaakt. In dat geval wordt een uitzendkracht gezien als werkwillige. Mocht een uitzendkracht die lid is bij CNV Vakmensen/FNV Beveiliging meedoen met de staking, dan krijgt deze ook een stakingsuitkering.
* * * * *

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #31 Gepost op: zaterdag 1 september 2018, 01:48 »
Afkomstig van de directie Trigion:

Nadere informatie omtrent prikacties en werkonderbreking
 
Via Mijn Trigion Portaal houden we je aangesloten op ontwikkeling van een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. Onderhandelingen daarover zijn vastgelopen en de vakbonden mobiliseren medewerkers om werkgevers onder druk te zetten, met prikacties en werkonderbrekingen bij onze opdrachtgevers. We vinden het jammer dat voor deze route wordt gekozen omdat we graag in gesprek blijven.
 
In zijn algemeenheid hebben we begrip voor de positie van (onze) medewerkers in de beveiligingssector en verhouden we ons tot de vakbonden met respect voor elkaars belangen. Hoewel vervelend om te moeten communiceren is het belangrijk om afspraken te maken over een goed verloop van de acties. Uiteraard heb jij het recht om deel te nemen aan vakbondsacties. Wél informeren we je graag over de spelregels en financiële gevolgen van deelname aan een werkonderbreking. 
 
Meld deelname aan werkonderbreking Onlangs hebben werkgevers, verenigd binnen de Nederlandse veiligheidsbranche, daarom een aantal Technische afspraken gemaakt met vakbonden. Werkonderbrekingen worden tenminste 24 uur voorafgaand aan de actie bij bepaalde klanten/objecten bij ons aangekondigd door vakbonden en partijen treden in overleg met elkaar. Aan jou het verzoek om deelname aan betreffende vakbondsacties tijdig te communiceren met je teamleider. Dit is geen verplichting, het is echter in ieders belang om alles voor de klant in goede banen te leiden. 
 
Inhouding salaris vanwege werkonderbreking(en) Gedurende werkonderbrekingen bestaat op grond van de wet geen recht op doorbetaling van loon. Dit betekent dat de uren waarop je ten gevolge van deze werkonderbreking(en) geen werkzaamheden hebt verricht,  door ons worden verrekend met je salaris van de aankomende loonperiode. Medewerkers die deelnemen aan een werkonderbreking ontvangen daarover bericht. 
 
Als werkgever mogen we van werkwillige medewerkers verlangen om tijdelijk andere  werkzaamheden op de locatie of zelfs een andere Trigion locatie te verrichten. Dit vanwege het feit dat Trigion en haar klanten er belang bij hebben om eventuele veiligheidsrisico’s te verdelen. Mocht je een verzoek daartoe niet willen uitvoeren, dan is Trigion gerechtigd om die niet gewerkte tijd het loon in te houden.
 
Graag wijzen wij je er voor de volledigheid op dat, wanneer je lid bent van een vakbond, je mogelijk wel recht hebt op een zogenaamde stakingsuitkering. We raden je aan hiernaar bij je vakbond te informeren. 
 
Respecteer werkwilligen Vakbonden mobiliseren zowel leden en niet-leden om zich aan te sluiten bij werkonderbrekingen, maar bereiken daarmee nooit alle werkzame beveiligers. Respecteer werkwilligen die zich niet wensen aan te sluiten bij werkonderbrekingen, zeker ook medewerkers bij opdrachtgevers die geconfronteerd worden met acties.
 
Met vriendelijke groet, Trigion

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #32 Gepost op: maandag 3 september 2018, 16:34 »

Doe je mee met acties in de beveiliging?
03 september 2018

De beveiligers op Schiphol hebben een nieuwe cao. Nu jullie nog! Op dinsdag 4 september komen beveiligers op meerdere locaties in het land in actie. Doe jij ook mee?

De beveiligers op Schiphol hebben laten zien dat actievoeren zin heeft. Met elkaar kunnen we de druk op de werkgevers opvoeren.

Oproep
We roepen jullie daarom op om morgen – of bij de acties die nog gaan volgen – ook in actie te komen voor een goede cao voor alle beveiligers in Nederland.

Actielocaties
Morgen zijn er onder meer acties bij:

    VU in Amsterdam
    MSD in Oss
    Provinciehuis Noord-Holland in Haarlem
    G4S Cash in Hoogeveen
    ECT Euromax/Delta in Rotterdam
    Asielzoekerscentra in Balk, Sneek, Ter Apel en Sint Annaparochie
    Diverse vestigingen van Shell
    UWV in Leeuwarden

Hoe kun je meedoen en waar je je melden?
Uiterlijk maandag 3 september 16.00 uur moet je je werkgever hebben gemeld dat je gaat staken op dinsdag 4 september. Op een aantal locaties in het land vangen we stakers op bij de poort. Waar dit niet kan, kun je je melden op een stakingslocatie. Zie onderstaand overzicht.

Tijdstip
   

Locatie

07.00 - 11.00 uur
   

VU Amsterdam
Actielocatie dinsdag 4 september:
Het Amsterdamse Proeflokaal
Stadionplein 300, 1076 CK Amsterdam

06.00 - 11.00 uur
   

AZC ST Anna Parochie Friesland
Actielocatie:
De Stroom 14, 7901 TE Hoogeveen

06.00 - 11.00 uur
   

AZC Balk
Actielocatie:
De Stroom 14, 7901 TE Hoogeveen

06.00 - 11.00 uur
   

AZC Sneek
Actielocatie:
De Stroom 14, 7901 TE Hoogeveen

06.00 - 11.00 uur
   

G4S Cash Hoogeveen
Actielocatie:
De Stroom 14, 7901 TE Hoogeveen

06.00 - 11.00 uur
   

AZC Ter Apel
Actielocatie:
Ter Apelervenen 3, 9561 MC Ter Apel

15.00 - 18.00 uur
   

Mobiele Surveillance Trigion Amsterdam
Actielocatie:
Zekeringstraat 1, Amsterdam

09.30 - 11.30 uur
11.30 - 12.30 uur
   

MSD Oss
Actielocatie:
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss

10.00 - 12.00 uur
   

Rotterdam Havens
Actielocatie:
Regiokantoor FNV Rotterdam
Pegasusweg 200, Rotterdam

10.00 - 12.00 uur
   

AZC Grave
Actielocatie
Intendanceplantsoen 1, 5363 VX Velp

10.00 - 12.00 uur
   

FNV Kantoor Weert
Schepenlaan 6, 6002 EE Weert


Op onze website worden nieuwe ontwikkelingen gemeld. Zo mogelijk ook extra locaties. Houd onze website dus goed in de gaten! Klik hier om naar de website te gaan.
Alle leden van CNV Vakmensen (ook degene die op 4 september lid worden) ontvangen een volledige stakingsuitkering bij stakingsregistratie. De reiskosten zullen worden vergoed, waarbij je willen vragen zoveel als mogelijk samen te reizen.

Wat kun jij doen?
De beveiligers op Schiphol hebben laten zien dat actievoeren zin heeft. Met elkaar kunnen we de druk op de werkgevers opvoeren. Zie jij kansen voor een actie, in wat voor vorm dan ook? Meld dit dan hier.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht op onze website Vragen? Stel ze op ons online platform Je Achterban! Ons Landelijk Actiecentrum is op dinsdag 4 september vanaf 06.00 uur operationeel. Voor vragen kun je contact met onsopnemen.

Laten we er met elkaar een succesvolle staking van maken!

Peter de Jong
Coördinator landelijke actie
E actiebeveiliging@cnvvakmensen.nl
T 030 75 11 450

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #33 Gepost op: dinsdag 4 september 2018, 23:25 »

Honderden beveiligers doen mee aan stakingsacties
04 september 2018

Aan de oproep van vakbonden om op dinsdag 4 september het werk neer te leggen is flink gehoor gegeven! Vanaf 00.00 uur hebben talloze vakbondsleden het werk neergelegd en werd er gestaakt. In de loop van de ochtend liepen de aantallen snel op, verspreid over het hele land.
In de bijgaande nieuwsbrief kun je lezen hoe succesvol we vandaag zijn geweest. Maar... we zijn er nog niet. Het is van belang om druk te blijven uitoefenen op werkgevers. Jouw steun is hierbij hard nodig!

Voor vandaag willen we jou bedanken voor je inzet. Jullie hebben laten zien dat het je wat waard is om tot goede cao afspraken te willen komen.

Ons Landelijk Actiecentrum blijft operationeel. Hier kun je terecht voor vragen, meldingen en ondersteuning.

Peter de Jong
landelijk actiecoördinator
Telefoon: 030 751 14 50 | Email: actiebeveiliging@cnvvakmensen.nl
________________________________________________________

Beveiligers in actie!
HONDERDEN BEVEILIGERS DOEN MEE AAN STAKINGSACTIES

Aan de oproep van vakbonden om op dinsdag 4 september het werk neer te leggen is flink gehoor gegeven! Vanaf 00.00 uur hebben talloze vakbondsleden het werk neergelegd en werd er gestaakt. In de loop van de ochtend liepen de aantallen snel op, verspreid over het hele land.

Bij AZC’s in Noord-Nederland en Noord-Brabant is massaal gestaakt. Ook zijn veel beveiligers in actie gekomen bij de VU Amsterdam, Shell Pernis en Moerdijk, ministerie van Economische zaken, MSD Oss, UWV en Belastingdienst Leeuwarden, The Hague Airport en bij diverse vestigingen van Trigion. G4S Cash Hoogeveen, Cappelle aan de IJssel en Nieuwegein hebben ook massaal gehoor gegeven aan de stakingsoproep.

We ontvingen ook meldingen van spontane acties: individuele beveiligers meldden zich op de stakingscentra in het land. Groepen werknemers van diverse Beveiligingsbedrijven meldden zich op de verschillende actielocaties.

Er was wel wat onduidelijkheid over:

1. Mag ik staken als ik dit nog niet heb gemeld bij mijn werkgever? In onze eerdere berichten stond dat je dit uiterlijk tot 16.00 uur (die dag) aan jouw werkgever had moeten melden, tenzij de bond veiligheidsoverleg had gevoerd. Helaas leverde dit onduidelijkheid op, waardoor in een enkel geval is besloten om het werk niet neer te leggen.

2. Mag de werkgever mijn werk door een ander laten doen? Als er werkwilligen zijn bij dezelfde werkgever dan is dit toegestaan. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Andere oplossingen zijn in principe niet toegestaan en vallen onder besmet werk. We vernamen op meerdere plekken dat de communicatie door de werkgever hier voor onduidelijkheid heeft gezorgd.
In de media Onze acties zijn niet onopgemerkt gebleven. Landelijke en regionale pers hebben aandacht voor onze staking! Media vragen naar het waarom van de acties en begrijpen onze inzet: naast het loon (0% in 2018 is echt onvoldoende) gaat het om betrouwbare afspraken over regelruimte in werktijden/roosters en een goede pensioenregeling.

Hoe gaan we nu verder? Zolang werkgevers niets van zich laten horen zullen bonden zich inzetten om de druk te verhogen. We doen dit samen. Doorgaan met acties lijkt nu noodzakelijk.
Oproep We merken dat steeds meer mensen in de particuliere beveiliging het belang van een vakbond zien en lid worden. Bespreek dit met je nog ongeorganiseerde collega’s. Bedenk dat vrijwel alle werkgevers lid zijn van een werkgeversorganisatie. Het is zeker dat werkgevers beter naar onze argumenten zullen luisteren als beveiligers zich massaal achter de acties scharen! Dit kan alleen als ook jouw ongeorganiseerde collega’s zich met ons gaan mobiliseren en ook lid worden van de vakbond!
Zie jij kansen voor een actie, in welke vorm dan ook? Meld dit dan hier. Spreek ook je collega’s er op aan en laat hen weten dat het nu tijd is om de werkgevers nog meer onder druk te zetten.

Erik Maas, onderhandelaar CNV Vakmensen, 06 51 60 21 45
Mohammed Gafki, onderhandelaar FNV Beveiliging, 06 51 25 59 33
Peter de Jong, landelijk actiecoördinator CNV Vakmensen, 06 51 60 19 67
Leen van der List, landelijk actiecoördinator FNV Beveiliging, 06 51 40 61 40
Landelijk Actiecentrum CNV Vakmensen
CNV Vakmensen heeft een Landelijk Actiecentrum voor de Particuliere Beveiliging. Leden kunnen hier terecht voor vragen, meldingen en ondersteuning.
Telefoon: 030 751 14 50 | Email: actiebeveiliging@cnvvakmensen.nl
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht


Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 6 september 2018, 02:41 »
 Ik las op mijntrigionportaal, dat niemand van Securitas heeft gestaakt!!!

Klopt dit?

Zo ja, kan het personeel onder druk te zijn gezet door het management om maar niet te staken.

Hoorde ook dat de directeur van Securitas degene is die alles tegen houdt?


Jur

 • Actief lid
 • ***
 • Berichten: 47
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #35 Gepost op: donderdag 6 september 2018, 14:32 »
Ik ben zelf werkzaam voor Securitas,maar heb niks gehoord over stakende collega,s.
Ik heb best wel een beetje mensenkennis en denk dat er niet veel gaan staken als het erop aankomt.
Vaak zijn collega,s lang in dienst en zeggen [ik heb het goed en waarom moet ik dan staken?

En Peter Scholleman zit ook bij de werkgevers aan tafel bij de onderhandelingen,maar over intimidatie is mij niets bekend

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #36 Gepost op: dinsdag 11 september 2018, 13:24 »
Beveiligers nodigen bonden uit voor overleg

11 september 2018
Jullie acties van de afgelopen weken én de landelijke stakingsdag van 4 september van CNV Vakmensen en FNV Beveiliging hebben de werkgevers aan het denken gezet.

Vandaag ontvingen wij een formele uitnodiging van de werkgeversdelegatie om het overleg over de cao particuliere beveiliging te hervatten. In de uitnodiging zeggen de werkgevers dat zij in eigen kring hebben nagedacht hoe zij vakbonden tegemoet kunnen komen in hun eisen. Verder geven werkgevers aan dat ze graag de (stakings)acties willen stoppen en tot goede cao-afspraken willen komen. Daarom bieden de werkgevers nieuwe openingen ten opzichte van het eerdere aanbod dat zij in juni op tafel hebben gelegd.

Deze uitnodiging is voor ons aanleiding om met onze kaderleden in de cao-delegaties te gaan praten. Samen bepalen we dan of deze uitnodiging voldoende aanknopingspunten biedt om het cao-overleg te hervatten.

Als we de uitnodiging accepteren, zullen wij dat doen onder handhaving van onze ultimatums. Wel zullen we de acties tijdelijk opschorten. Als we merken dat een goed akkoord er op korte termijn toch niet in zit, zullen we de acties opnieuw opstarten.

We houden jullie op de hoogte!

Tanja Schrijver en Mohamed Gafki                             
FNV Beveiliging

Aletta Bulsink en Erik Maas
CNV Vakmensen

Peter de Jong
Actiecoördinator CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 67
E: actiebeveiliging@cnvvakmensen.nl         

CAOHuiler

 • Aspirant
 • **
 • Berichten: 16
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #37 Gepost op: donderdag 13 september 2018, 05:17 »
ik ben benieuwd...ik las dat de schiphol beveiligers success hadden omdat Schiphol bijbetaald...alle losse opdrachtgevers/klanten van de overige beveiligers zullen dit nooit doen!

0% is natuurlijk schandalig, en 2% in 2019 is ook helemaal niks vergeleken met de lastenverzwaringen die er aan komen (BTW naar 9% is dus al 3% op je boodschappen, zorgverzekering fors duurder, enorme energiebelasting op je gas/licht...)

en als je al aan je eindtabel zit heb je ook geen periodiek erbij!

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #38 Gepost op: vrijdag 14 september 2018, 18:11 »

Cao Particuliere Beveiliging

14 september 2018

Zoals jullie weten hebben we een uitnodiging ontvangen van de werkgevers om formeel weer te komen onderhandelen over de cao Particuliere Beveiliging.

Deze uitnodiging was voor ons aanleiding om met onze kaderleden in de cao-delegaties te gaan praten. Samen hebben we gekeken of in deze uitnodiging voldoende aanknopingspunten zitten om het cao-overleg te hervatten.

Voor de volledige versie van deze gezamenlijke brief, verwijs ik u naar de bijlage.

Aletta Bulsink & Erik Maas

Jur

 • Actief lid
 • ***
 • Berichten: 47
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #39 Gepost op: dinsdag 18 september 2018, 12:13 »
Een goed vooruitzicht in een branche zonder CAO ;D

Start opleiding beveiliger 2 (BBL)

 

​Op maandag 10 september is na een intensief wervingstraject een eerste groep van 19 aspiranten gestart met de opleiding beveiliger 2. Deze groep volgt een BBL traject en de lessen zullen iedere maandag gevolgd worden op het Area kantoor in Assen. De lessen worden verzorgt door het Deltion College. Naast de lessen zullen de mensen worden ingezet bij één van onze klanten in de Eemshaven. Vanuit Securitas wordt deze opleiding begeleid door Tom H als opleidingscoördinator en zullen Henk T, Rene D en Taeke de mensen als praktijkopleiders ondersteunen op locatie en bij het maken van de verschillende praktijkopdrachten.

Ik wil naast betrokken TLO'rs en de afdeling planning in het bijzonder Erik H (HRA) en Hielke K (recruitment) bedanken voor hun grote inzet om deze groep tijdig te kunnen laten starten.

Vanaf november 2018 zal er tevens op de dinsdagen een tweede groep met naar verwachting 20 aspiranten starten. Zodra deze groep gestart is zal ik jullie hiervan wederom op de hoogte brengen.

Ik wil alle aspiranten heel veel succes wensen met de opleiding en met hun toekomst binnen Securitas. ​

Roberto H

Manager Business Support​
« Laatst bewerkt op: dinsdag 18 september 2018, 12:20 door Jur »

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #40 Gepost op: woensdag 19 september 2018, 09:18 »
Geen hond wil meer werken in de beveiliging. Je moet het downsyndroom hebben om te willen werken in dit beroep

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #41 Gepost op: woensdag 19 september 2018, 13:58 »
ankzij acties toch cao-resultaat voor beveiligers
19 september 2018
De acties in de beveiliging hebben gewerkt! Vannacht hebben wij met de werkgevers een resultaat bereikt over een nieuwe cao, voor maar liefst vijf jaar. De lonen gaan omhoog – ook dit jaar al – en de werkdruk omlaag. Wat hebben we precies afgesproken?

Met de acties van afgelopen maanden is de druk op de werkgevers flink opgevoerd. Dankzij jullie inzet zijn wij in staat geweest om voor een lange periode goede afspraken te maken: een cao van 5 jaar, die perspectief en duidelijkheid biedt. Alles bij elkaar gaat het om een forse verbetering van arbeidsvoorwaarden, zowel op het gebied van inkomen, werktijden als pensioen. Het werk van beveiligers wordt serieus genomen en beter beloond!

Binnenkort krijg je de volledige tekst toegestuurd en kun je als lid van CNV Vakmensen stemmen over het resultaat. Hieronder lees je de belangrijkste afspraken.

Lonen omhoog

Dit jaar krijg je tóch een loonsverhoging, de nullijn is van tafel! Over een periode van vijf jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2023) krijg je een loonsverhoging van in totaal 13,25%, als volgt verdeeld:
•    1,5% in 2018 (per loonperiode 13)
•    1,75% in 2019 (per loonperiode 5)
•    2,5% in 2020 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2021 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2022 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2023 (per loonperiode 1)
Om er zeker van te zijn dat je salarisverhoging niet worden ingehaald door de inflatie, is afgesproken dat de jaarlijkse loonstijging in de periode 2020-2023 minimaal 2,5% bedraagt. Als de inflatie hoger uitvalt, wordt die gevolgd.

Betere roosters

Er komen betere roosters. De werkdruk gaat omlaag, er komt meer rust en voorspelbaarheid. Daar gaan we de komende tijd, met hulp van een roosterspecialist, aan werken. De nieuwe roostersystematiek moet begin 2020 ingaan.

Daarnaast is nu al vastgelegd dat vanaf 2023 de maximale arbeidstijd per periode van vier weken teruggaat van 152 naar 144 uur. Dat betekent dat je vanaf dat moment dus minder gaat werken voor hetzelfde geld. Omgerekend is dat – los van de afgesproken loonsverhoging – een flinke salarisverbetering.

Beter pensioen

De pensioenregeling wordt verbeterd. Met hulp van externe deskundigen werken we aan een nieuwe regeling, die garanties biedt voor een beter pensioen. CNV Vakmensen is hier nauw bij betrokken en zal de komende periode ook de leden hier actief in meenemen.

Investeren in scholing

In de onderhandelingen hebben wij ook aangedrongen op het belang van scholing. Daar komt geld voor beschikbaar, via een subsidieregeling. Je krijgt meer mogelijkheden voor scholing, zowel voor werk binnen als buiten de branche. CNV Vakmensen werkt met de leden een plan uit, dat erop is gericht om werknemers meer mogelijkheden te geven om aan de eigen ontwikkeling te werken.

Flex en vast

Verder zijn afspraken gemaakt over de verhouding flex-vast. Minimaal 80% van de beveiligers in een bedrijf moet een contract hebben voor onbepaalde tijd. Dat is belangrijk. Een vast contract biedt beveiligers duidelijkheid en zekerheid. We willen dat bedrijven ook op die manier laten zien dat ze in hun werknemers willen investeren.

Waarom zo’n lange looptijd?

Een cao voor 5 jaar is uitzonderlijk. Door te kiezen voor zo’n lange looptijd, garanderen we duidelijkheid en stabiliteit in de sector. De werkgevers weten waar ze aan toe zijn, en kunnen hier in de – vaak langlopende – contracten met opdrachtgevers rekening mee houden. Tegelijkertijd zijn jullie de komende jaren verzekerd van een goede loonsverhoging én de garantie dat de werkdruk omlaag gaat.   

Wat vind jij ervan?

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat jullie ervan vinden. Binnenkort krijg je het cao-resultaat toegestuurd. Als je nu al een vraag of opmerking hebt, kun je reageren via Je Achterban of rechtstreeks met mij contact opnemen.

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Anno78

 • Aspirant
 • **
 • Berichten: 7
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #42 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 13:35 »
Wat een kansloos verhaal dit. CNV voorop roepen dat 0% 2018 onacceptabel is en vervolgens heel enthousiast roepen dat we 1,5% erbij krijgen in loonperiode 13!!! Eindelijk zijn de beveiligers zover dat ze gaan staken en dan is dit het resultaat waar jullie trots op zijn!?! Ik heb al tegen gestemd en hoop dat er snel weer actie gevoerd gaat worden!

Beveiliger64

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 409
  • Bekijk profiel
Re: 0% loonsverhoging PB onacceptabel, update acties
« Reactie #43 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 13:53 »
Idd.

Erik Maas geeft ook niet thuis.

Hij geeft geen direct antwoord, verwijst naar meetings in oktober, en daarmee moeten wij het maar mee doen.

Ik ben geen voorstander, van dit CAO akkoord, teveel ogen en haken, zoals ik eerder heb aangegeven.