Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Schophond

Pagina's: [1] 2 3 ... 6
1
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Openbreken CAO
« Gepost op: vrijdag 19 juni 2020, 21:14 »
Antw: Door jezelf in te zetten bij andere klanten waar wel werk is.
Ook wanneer de klanten er niet zijn?

2
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Openbreken CAO
« Gepost op: woensdag 17 juni 2020, 17:38 »
De meeste bedrijven die een omzetverlies hebben worden inmiddels gecompenseerd door de overheid.
Er zijn bedrijven die de 20% omzetverlies niet halen.
Deze bedrijven kunnen dus geen gebruik kunnen maken van deze regeling.

3
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Openbreken CAO
« Gepost op: dinsdag 16 juni 2020, 10:57 »
Niet alle (beveiligings) bedrijven zijn even hard getroffen door de Corona crisis. Ik ben dus heel benieuwd op welke punten de werkgevers de CAO open zouden willen breken?
Ik vrees voor de langjarige loonsverhogingen.
De eindejaarsuitkering is ook een kandidaat.
Het beleid m.b.t. vakantiedagen is zoveel mogelijk uren afschrijven tijdens de vakantie.

4
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Openbreken CAO
« Gepost op: zondag 14 juni 2020, 19:28 »
Ik heb begrepen dat het openbreken van de huidige CAO is voorgesteld door de werkgeversorganisatie.
Nog geen bericht hierover via de bond.
Gesprekken zijn nog gaande.

5
Corona heeft er kennelijk ook voor gezorgd dat de afrondende fase nog steeds niet afgerond is?
Het wachten is op de versobering van de CAO-afspraken i.v.m. Corona

6
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Coronavirus
« Gepost op: maandag 23 maart 2020, 05:34 »
Zonder twijfel.
Doorwerken met klachten is een veelgehoorde oplossing.

7
Overigens is het omgekeerde ook het geval. Wanneer je extra vakantiedagen koopt (zie artikel 8 lid 4), dan koop je die ook gewoon tegen het uurtarief. Nergens in de CAO staat echter dat dit andere vakantiedagen zijn, dus krijg je bij het opnemen van deze dagen ook gewoon de gemiddelde ORT toeslag.

Dus wanneer je minder uur wilt gaan werken dan is het veel slimmer om eerst zoveel mogelijk extra dagen te kopen, en goede afspraken met je werkgever te maken hoe je die op gaat nemen.

Ook als je al parttimer bent, zou het wel eens interessant kunnen zijn om meer uren in je contract te zetten, om vervolgens zoveel mogelijk extra dagen te kopen.

Helaas.

Onderwerp: waarde vakantiedag
Artikel 8 cao 2017 -2018
Omschrijving geschil
Partijen verschillen van mening over de vraag op welke wijze het kopen van
vakantiedagen berekend moet worden. De werknemer is van mening dat in artikel 8 lid 5
van de cao is bepaald dat vakantiedagen tegen het basisuurloon plus vakantiebijslag
gekocht kunnen worden. De werkgever refereert aan het onderhandelingsresultaat
waarin is afgesproken dat per loonperiode 1 2017 de gemiddelde
onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie weer wordt heringevoerd, maar dat cao-
partijen blijkbaar hebben verzuimd dit in artikel 8 lid 5 van de cao aan te passen.
Werkgever is dan ook van mening dat bij het bepalen van de waarde van de te kopen
vakantiedagen ook de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag berekend dient te worden.
Uitspraak (31 januari 2018)
De commissie stelt vast dat cao-partijen hebben afgesproken, en in artikel 66 lid 1 van
de cao vastgelegd, dat vanaf loonperiode 1 2017 de gemiddelde
onregelmatigheidstoeslag bij het opnemen van vakantiedagen weer wordt heringevoerd.
Tot loonperiode 1 2017 werd geen rekening gehouden met de gemiddelde
onregelmatigheidstoeslag hetgeen ook blijkt uit de tekst van artikel 66A van de cao.
In artikel 8 lid 5 van de cao is bepaald dat de waarde van een te kopen en/of verkopen
vakantiedag basisuurloon vermeerderd met 8% vakantiebijslag bedraagt. De tekst van
dit artikel is per 1 januari 2017, de ingangsdatum van de gewijzigde cao, ongewijzigd
gebleven.
Bij de uitleg van een cao komt het, ook in het geval cao-sluitende partijen een geschil
hebben over de uitleg, aan op de zogenoemde cao-uitleg. Daarbij wordt binnen de tekst
van de cao naar een of meer artikelen gekeken en ook naar de samenhang tussen dat
artikel (of die artikelen) met andere artikelen en ook met eerdere of latere cao’s en ten
slotte naar de (on)aannemelijkheid van de rechtsgevolgen.
Vanuit de (voor iedereen ter beschikking staande) teksten van het
onderhandelingsresultaat alsmede vanuit de teksten van artikel 66 en 66A van de cao
acht de commissie het niet erg aannemelijk dat het standpunt van de werknemer juist is.
Uit deze teksten blijkt dat een werknemer vanaf loonperiode 1 2017 bij het opnemen van
een vakantiedag recht heeft op de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag en dat dit voor
die datum niet het geval was. De commissie acht het derhalve evident dat cao-partijen
verzuimd hebben om artikel 8 lid 5 van de cao per 1 januari 2017 aan te passen en dat
niet anders kan worden geconcludeerd dan dat als een werknemer vakantiedagen wenst
te kopen hij hiervoor ook de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag dient te betalen. Een
andere interpretatie van artikel 8 lid 5 van de cao leidt tot een rechtsgevolg dat
onaannemelijk is aangezien een werknemer in dat geval vakantiedagen goedkoper kan
kopen en deze vakantiedagen vervolgens tegen een hoger tarief kan opnemen.
De commissie komt derhalve tot de conclusie dat wanneer een werknemer op grond van
artikel 8 lid 5 vakantiedagen wenst te kopen de waarde van deze vakantiedagen gelijk is
aan de waarde van de vakantiedagen zoals bepaald in artikel 66 lid 1 van de cao.

8

Jij hebt voor gestenf en daar heb ik verder geen oordeel over, maar jij moet toch okk inzien dat deze CAO  nu een  feit is terwijl de meerderheid van alle leden die gestemd hebben waarachijnlijk (gezien de 88% meerderheid bij de Unie) tegen was, helemaal niets meer met demicratie te maken heeft....

En wie zegt dat jij volgende keer niet op eem dergelijke manier buitenspel gezet wordt, dan voel jij je toch ook belazerd? En jullie hebben niet in de garen, dat jullie de wwrkgevers alleen maar in de kaart spelen. Maar goed, alles is nu 5 jaar geregeld.....
...
Het heeft wel wat weg van de getrapte verkiezingen in de VS

9
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO onderhandelingsresultaat detail
« Gepost op: zaterdag 6 oktober 2018, 11:05 »
Is er al iemand naar een ledenbijeenkomst geweest, en zo ja, is daar iets nieuws verteld?

Dit kwam ik ergens tegen:

Stem NEE tegen de cao PB: 5 redenen waarom!
De afgelopen week heeft De Unie Security 12 bijeenkomsten gehouden door het hele land.
De belangrijkste vragen uit al die bijeenkomsten waren: Wat geef ik allemaal weg wanneer ik akkoord ga met het onderhandelingsresultaat van de particuliere beveiliging?
En kan ik dan niet beter tegen stemmen?!?
Om met dat laatste te beginnen: ja, wij, het Landelijk Bestuur van de Unie Security (LBUS), vinden dat het onderhandelingsresultaat geen cao-akkoord mag worden voor 5 jaar. Jij en je collega’s (ook of zelfs juist die lid zijn van de andere bonden) moeten een duidelijk nee zeggen tegen dit resultaat.
Als LBUS willen wij ook een helder en transparant antwoord geven op de eerste vraag. Daarom volgt hier uitleg
over het akkoord en wat je dreigt kwijt te raken.
Reden 1 om tegen het resultaat te stemmen
Generatiepact
Partijen komen overeen dat er met ingang van loonperiode 1 2020 op een nader te bepalen leeftijd een 80-90-00- regeling (80% werken, waarbij het salaris 90% is en pensioen 100%) wordt ingevoerd.
In het eerste kwartaal van 2019 bepalen partijen de inhoud van deze regeling. Onderdeel van deze regeling is een gefaseerde opbouw onder gelijktijdige uitfasering van de leeftijdsdagen als bedoeld in artikel 80 lid 5.
Partijen nemen reeds bestaande regelingen als voorbeeld.
de reden waarom niet:
De leeftijdsdagen worden uit gefaseerd.
Uitfasering is vaagtaal voor het feit dat je de leeftijdsdagen kwijt raakt.
52 leeftijdsdagen (artikel 80 lid 5) vanaf 57 jaar tot 67 jaar worden afgeschaft zonder dat je weet wat je er precies voor terugkrijgt.
52 dagen vertegenwoordigen een waarde van bijna 22% van je jaarsalaris.
Dat is dus elk jaar 2,2% wat de werkgever bespaart en wat jij dus inlevert!!!
Uit het rondje land van De Unie Security komt in ieder geval naar voren dat veel collega’s helemaal geen 10% salaris kunnen missen om deel te nemen aan de 80-90-100-regeling.
Als dat zo is dan hebben de werkgevers dubbel winst: en geen deelnemers aan de 80-90-100-regeling en de leeftijdsdagen zijn afgeschaft.
Om die reden mag dit onderdeel van de cao niet afgesproken worden.
Een betere afspraak is dat je kan kiezen uit één van beide regelingen.
Je kiest of voor de leeftijdsdagen of voor de 80-90-100-regeling.
Daarnaast moeten de leeftijdsdagen ook voor parttimers naar rato vastgesteld worden!
Nu krijgen die niets!
Reden 2 om tegen het resultaat te stemmen
Minuren
Vanaf loonperiode 1 2019 zal het maximaal saldo aan op te bouwen aantal minuren elk jaar per jaar met 10
worden verminderd totdat een maximum van 40 is bereikt.
Reden waarom niet:
De minuren blijven dus bestaan.
Dit terwijl alle vakbonden hebben geëist dat ze afgeschaft zouden worden.
Bovendien – en dat staat hier dus niet – hebben de werkgevers bedongen dat er een “werkend systeem komt om de minuren ook daadwerkelijk gelopen te krijgen”.
Ze noemen dit in hun toegevoegde brief “de onvolkomenheden in de minuren systematiek tackelen”.
Bovendien als, bijvoorbeeld, een deeltijder van 0,5 fte (72 uur contract) niet naar rato minuren opbouwt dan loop je als deeltijder het risico ineens 50% meer uren te moeten lopen dan in je contract staat zonder dat je daar een cent voor betaald krijgt maar je moet er wel al je vrije tijd voor opgeven.
Dat brengt ons meteen bij reden 3 om tegen het resultaat te stemmen.
Reden 3 om tegen het resultaat te stemmen
Roosters
Cao-partijen hebben besloten over te gaan tot aanpassing van de roostersystematiek met als doel:
- Werkdrukverlaging
- Meer rust in de roosters
- Voorspelbaarheid in de roosters
- Hersteltijd
Er wordt een breed samengestelde werkgroep geformeerd van partijen betrokken bij deze cao die uiterlijk Q1 2019 aanbevelingen doet aan cao-partijen waarbij alle opties hiertoe bespreekbaar zijn.
Ten minste één van de leden van de werkgroep is een roosterdeskundige namens vakbonden. Implementatie van de aangepaste roostersystematiek vindt plaats in Q1 2020.
Teneinde meer hersteltijd binnen de roosters mogelijk te maken wordt de arbeidstijd, met behoud van het op dat moment geldende salaris op basis van 152 uur, teruggebracht naar 144 uur per loonperiode met ingang van loonperiode 1 2023.
Deze aanpassing geldt niet voor werknemers die vallen onder artikel 3 van de cao.
Reden waarom niet
Deze afspraak klinkt mooi, maar als je het goed leest is het allemaal vaagtaal en helemaal niets concreets.
Er is de afgelopen jaren in heel veel verschillende werkgroepen gewerkt aan aanpassingen van de cao maar geen van deze werkgroepen heeft ook maar één gezamenlijk resultaat opgeleverd. Het Ei van Columbus qua roostering had natuurlijk al lang gevonden kunnen worden, maar deze bestaat niet.
Deze werkgroep is om die reden al bij voorbaat kansloos.
De werkgevers wilden tijdens de cao onderhandelingen al geen afspraken maken om de beschikbaarheid van 200 naar 190 uur te brengen. Dit is natuurlijk ook niet gebeurd bij de vorige verlaging van 160 naar 152 uur.
Je raakt dus nog meer zeggenschap over je privé tijd kwijt.
Waar je eerst 160 uur moest werken van de 200 uur die je beschikbaar was, wordt dit dus straks 144 uur op 200 uur.
Als je echt meer rust en meer privé tijd wilt organiseren dan moet je de beschikbaarheid terugbrengen naar 180 uur op 144 uur werken voor voltijders.
Voor deeltijders is de realiteit al helemaal grauw.
Deze werken nog minder dan 144 uur maar moeten wel als voltijders beschikbaar zijn.
Maar als jij bij de ene werkgever 72 uur werkt en bij de andere werkgever ook 72 uur dan zou je in een loonperiode 400 uur beschikbaar moeten zijn.
Dat betekent 20 uur per dag (!!!) beschikbaar zijn als je uitgaat van 20 werkbare dagen per loonperiode!
Je ziet hier dus dat het onmogelijk is voor een deeltijder om een voltijdsloon te verdienen zonder zich in allerlei absurde bochten te wringen.
Dat moeten we niet willen!!
Reden 4 om tegen het resultaat te stemmen
Pensioenen
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de pensioenregeling omgezet in een CDC-regeling.
De vastgestelde premie voor deze regeling is het premievolume 2018 zijnde 35,3% waarvan werkgevers garanderen dat hun huidige bijdrage van 60% van dat premievolume ongewijzigd blijft. (gecorrigeerd voor aantallen mensen en uren).
Partijen zullen externe deskundigen vragen om alternatieven voor een dergelijke nieuwe regeling te ontwikkelen en deze alternatieven aan partijen in Q1 2019 te presenteren.
Partijen maken in Q2 van 2019 hun keuze voor een nieuwe regeling.
Leidend principe voor de advisering dient te zijn dat de adviezen optimaal bijdragen aan
het op te bouwen pensioen.
Dit is gebaseerd op de gedeelde wens van partijen om een significante verbetering van de pensioenregeling te bereiken.
Reden waarom niet
Ook deze afspraak klinkt te mooi om waar te zijn.
We gaan dezelfde premie betalen en stappen over op een andere systeem van pensioen sparen en dan komt er een significante verbetering van de pensioenregeling uit.
Wat proberen programma’s als “Opgelicht!” ons duidelijk te maken? Als iets te mooi is om waar te zijn dan moet je er vanuit gaan dat het niet waar is!
Laat je dus niet bedonderen; deze afspraak is te mooi om waar te zijn! Stem er niet mee in.
Werkgevers garanderen dat ze 60% van het huidige premievolume blijven bijdragen.
Laten we nu eens net doen of dat 100 is.
Vervolgens gaan we het pensioen verbeteren doordat we over meer loon pensioen gaan sparen. Zeg dat we over 10% meer loon pensioen gaan sparen.
Dan moet er 10% meer premie bij, toch?
Dus de premie moet van 100 naar 110. Maar de werkgevers blijven 60 betalen (=60% van 100), want dat is de afspraak.
Wie betaalt dus voor de verbetering van jouw pensioen? Jijzelf!
Want jij gaat geen 40 betalen, maar 50…de rekening betaal je dus zelf!!!
Daarnaast worden alle zekerheden losgelaten: Worden we met z’n allen ouder?
Dan krijg je met je ingelegde pensioenpremie een lager pensioen!
Vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan krijg jij een lager pensioen!
Verlaat je de sector? Dan krijgt je partner ineens geen nabestaandenpensioen meer als jij komt te overlijden!
De Unie Security wil zich niet op voorhand al vastleggen op een CDC-regeling als de alternatieven voor de huidige regeling niet eens vergeleken zijn met de huidige regeling.
Een onderzoek naar hoe we een van de slechtste pensioenregelingen van Nederland kunnen verbeteren?
Ja heel graag.
En dan pas een keuze maken
hoe we de regeling gaan verbeteren en wat dat mag kosten.
Reden 5 om tegen het resultaat te stemmen
Loonsverhogingen
De salarisschalen en feitelijke salarissen worden verhoogd:
Per loonperiode 13 2018 : 1.5%
Per loonperiode 5 2019 : 1.75 %
Per loonperiode 1 2020 : 2.5 %
Per loonperiode 1 2021 : 2.5 %
Per loonperiode 1 2022 : 2.5 %
Per loonperiode 1 2023 : 2.5 %
De loonstijging zal in de periode 2020 - 2023 tenminste 2.5% bedragen of de stijging van CPI (Consumenten Prijs Index) als deze hoger is.
De referteperiode voor de CPI is 1 oktober tot en met 30 september van het voorafgaande jaar.
Reden waarom niet:
Over 5 jaar krijg je gegarandeerd 13,25% loon.
Maar over 2017, 2018 en 2019 heb je al flink aan koopkracht ingeleverd.
De lonen zijn in januari 2017 verhoogd met 2% en daarna is de inflatie alleen maar toegenomen. Op dit moment komt deze uit op 2,3%!
Een loonsverhoging over loonperiode 13 van 1,5% betekent dus dat je bij voorbaat al 0,8% inlevert!
Bovendien wordt deze ook pas in 2019 uitbetaald.
Dit terwijl we nu met z’n allen actie hebben gevoerd op 4 september om juist over 2018 een loonsverhoging te krijgen.
De beveiligers van
Schiphol krijgen daar 700 euro voor en de rest van de beveiligers van Nederland krijgt niets!
Als de inflatie nog weer door gaat stijgen dan is de afspraak dat je in ieder geval vanaf 2020 een loonstijging krijgt die de inflatie bij gaat houden.
Maar daar koop je geen boterham extra mee!
Je koopt er hetzelfde aantal boterhammen voor.
En met drie jaar op rij inleveren, is de koelkast al niet meer zo goed gevuld. Kortom: ook
met deze loonafspraken lever je als beveiliger wederom in!
Conclusie
De conclusie kan niet anders zijn dan dat er vijf hele krachtige redenen zijn om tegen het
onderhandelingsresultaat te stemmen.
Daarnaast zijn er nog zo’n 105 (cao-artikelen) redenen om tegen te stemmen.
Alle zaken die jij en je collega’s aangepast willen hebben in de cao, maar waar helemaal geen
afspraken over zijn gemaakt.
Laat je stem horen en zorg dat je niet voor 5 jaar achteruitgang tekent.
Door een krachtige nee-stem geven we de vakbondsonderhandelaars weer een stevige positie om samen met ons een beter resultaat voor elkaar te knokken.
We rekenen op je gezonde verstand en steun!

Met vriendelijke groet,
Namens het Landelijke Bestuur van de Unie Security

10
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Actie vanuit de FNV
« Gepost op: vrijdag 29 juni 2018, 07:52 »
Vakbonden zijn het nog niet eens over een nieuwe cao

​​Beste collega,
 
Eerder hebben we je geïnformeerd over de cao die per 1 juli 2018 afloopt. Zoals je weet, zijn vakbonden en werkgevers het nog niet eens geworden over een nieuwe cao. Werkgevers hebben een verantwoorde en eerlijke loonstijging voorgesteld, gekoppeld aan modernisering van de cao in de komende jaren. Het is noodza​kelijk de cao te vernieuwen zodat we kunnen blijven aansluiten bij de veranderingen in het beveiligingsvak. FNV en CNV hebben onze voorstellen afgewezen en ons een ultimatum gesteld om voor 30 juni a.s. op hun eisen in te gaan. Deze eisen zijn onveranderd ten opzichte van de inzet bij de start van de onderhandelingen. Toen hebben werkgevers al aangegeven dat deze eisen onverantwoord en onrealistisch zijn en zelf voorstellen gedaan. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat loon- en kostenstijgingen kunnen worden doorberekend aan onze klanten. Het ultimatum van FNV en CNV gaat gepaard met de dreiging van acties. Daar is niemand bij gebaat.

Werkgevers vinden dat de verschillen aan de onderhandelingstafel opgelost moeten worden. Daarom hebben werkgevers de vakbonden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te gaan over nieuwe, verbeterde voorstellen. We willen een breed draagvlak onder een nieuwe cao. Werkgevers zijn bereid opnieuw stappen vooruit te zetten en toenadering te zoeken om tot een cao voor alle beveiligers te komen. We moeten realistisch blijven. We verwachten dan ook dat vakbonden bereid zijn stappen onze kant op te zetten. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van de vakbonden.

Update vanuit Securitas
 
Namens de onderhandelingsdelegatie,
 
Peter

Cao onderhandelingen
Beste collega,

Eerder hebben we je geïnformeerd over de cao die per 1 juli 2018 afloopt. Zoals je weet, zijn vakbonden en werkgevers het nog niet eens geworden over een nieuwe cao. Werkgevers hebben een verantwoorde en eerlijke loonstijging voorgesteld, gekoppeld aan modernisering van de cao in de komende jaren. Het is noodzakelijk de cao te vernieuwen zodat we kunnen blijven aansluiten bij de veranderingen in het beveiligingsvak. FNV en CNV hebben onze voorstellen afgewezen en ons een ultimatum gesteld om voor 30 juni a.s. op hun eisen in te gaan. Deze eisen zijn onveranderd ten opzichte van de inzet bij de start van de onderhandelingen. Toen hebben werkgevers al aangegeven dat deze eisen onverantwoord en onrealistisch zijn en zelf voorstellen gedaan. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat loon- en kostenstijgingen kunnen worden doorberekend aan onze klanten.

Het ultimatum van FNV en CNV gaat gepaard met de dreiging van acties. Daar is niemand bij gebaat.Werkgevers vinden dat de verschillen aan de onderhandelingstafel opgelost moeten worden. Daarom hebben werkgevers de vakbonden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te gaan over nieuwe, verbeterde voorstellen. We willen een breed draagvlak onder een nieuwe cao. Werkgevers zijn bereid opnieuw stappen vooruit te zetten en toenadering te zoeken om tot een cao voor alle beveiligers te komen. We moeten realistisch blijven. We verwachten dan ook dat Vakbonden bereid zijn stappen onze kant op te zetten. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van de vakbonden.

Hartelijke groet,

Trigion

11
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Feestdag verlof
« Gepost op: vrijdag 16 februari 2018, 15:48 »
De sociale commissie heeft een bindende uitspraak gedaan.
ORT dient betaald te worden op feestdag verlofdagen.

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging/nieuws/beveiligingort-over-compensatie-gewerkte-feestdag

12
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO PB - Stand van zaken?
« Gepost op: maandag 5 februari 2018, 18:06 »

Inderdaad, als je het alleen maar gaat vergelijken met 1 sector waarvan je weet dat de toeslagen hoger zijn, dan ben jij je eigen gelijk aan het bewijzen. Maar als je het gaat vergelijken met vele andere, soortgelijke sectoren, zonder eerst de sectoren er uit te gaan filteren die lagere toeslagen kennen, dan is de uitslag heel anders.
Met welke sectoren mogen wij ons dan vergelijken volgens jou?

13
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO PB - Stand van zaken?
« Gepost op: dinsdag 30 januari 2018, 13:46 »
Het is maar net hoe de wind waait. Soms wordt er geroepen dat loonsverhogingen op korte termijn, laat staan met terugwerkende kracht niet kunnen met als argument "dat dat niet (meer) in de tarieven verwerkt kan worden", en dan moeten jullie weer (bijna)  een jaar wachten. Nu zijn de tarieven kennelijk al vast verhoogd, en is het geen probleem.
De tarieven worden vrijwel elk jaar verhoogd.
Per klant zijn er wel verschillen.
Soms is er ook even geen verhoging voor een specifieke klant.

14
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO PB - Stand van zaken?
« Gepost op: maandag 29 januari 2018, 11:39 »
Over 5 jaar misschien loonsverhoging planner.. op zijn vroegst geldt dat voor de beveiligers!!
Op dit moment zijn er geheime onderhandelingen.
Het zou gaan om een loonsverhoging van 2 tot 3 procent.
Met terugwerkende kracht vanaf Januari.
Nadere informatie zal nog wel volgen

15

 De huidige systematiek is juist opgezet om het allemaal beter te maken, maar wat ik toendertijd al geconstateerd had, en ook nu dus weer constateer, zolang werknemers in deze branche hun werkgever(s) niet durven aan te spreken wanneer zij niet conform de CAO handelen, dan heeft het geen enkele zin om de CAO te wijzigen, want ook aan die wijzigingen zal men zich dan niet houden.


Wanneer je jezelf aan de CAO houdt maak je het voor jezelf een stuk aangenamer.
Want ik heb in al die jaren nog geen werkgever meegemaakt die zich aan de CAO houdt.
Dit zal in de toekomst ook niet gebeuren met een nieuwe CAO.
Zo werkt het nu eenmaal in de beveiliging.

Pagina's: [1] 2 3 ... 6